Queen$ è Íàñòÿ Êàìåíñêèõ — Óêðàèíà — Þëÿ [2007 ã., R’n’B, TVRip]

Queen$ è Íàñòÿ Êàìåíñêèõ — Óêðàèíà — Þëÿ
Год выпуска: 2007
Страна: Óêðàèíà
Жанр: R’n’B
Продолжительность: 0:03:13
Êà÷åñòâî: TVRip
Формат: mpg
Âèäåî êîäåê: MPEG2
Аудио кодек: MPEG Audio
Âèäåî: 130 MB, 5688 Kbps, 25.0 fps, ðàçðåøåíèå 720*576 (4:3), MPG2 = MPEG 2 (SVCD/DVD)
Àóäèî: 5.88 MB, 256 Kbps, 48000 Hz, 2 êàíàëîâ, 0x51 = Mpeg-1 audio Layer 2 [0xc0]

Äîï. èíôîðìàöèÿ:
Ïîòàï è Íàñòÿ Êàìåíñêèõ «5 çâ¸çä» Ñî÷è 2007
Ïîòàï è Íàñòÿ Êàìåíñêèõ — Êëèïû
Queen$

Читайте также: